AGATA HOŁDYK piano

Regulamin Newslettera

 

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera („Newsletter”) udostępnianego przez Agatę Hołdyk zwaną w dalszej części także „Administratorem” lub „Usługodawcą” w ramach prowadzonej przez nią działalności nierejestrowanej.

1.2. W powyższym Regulaminie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, niemniej w wypadku wątpliwości lub niejasności skontaktuj się pisząc na adres 43-300 Bielsko-Biała ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 20/14A lub na email kontakt@agataholdyk.pl .

 

  1. Subskrypcja Newslettera (zawarcie umowy uzyskania dostępu do treści i usług cyfrowych)

2.1. Subskrybując Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Administratora na podany przez niego adres e-mail.

2.2. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dobrowolna.

2.3. Użytkownikiem Newslettera może być każda osoba, która zdecyduje się na jego subskrypcję. W celu zapisania na Newsletter Użytkownik:

1) podaje dane osobowe z formularzu zapisu

2) akceptuje Regulamin

3) potwierdza swój adres email zgodnie z mechanizmem double opt-in, jeśli wskazano konieczność takiego potwierdzenia

2.4. Dostęp do Newslettera udzielany jest niezwłocznie po zapisie (zawarciu umowy), chyba że z opisu usługi wynika inaczej. Jeśli tak się nie stanie, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą.

2.5 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (rozwiązać umowę uzyskania dostępu), klikając na link „Wypisz się” lub „Anuluj subskrypcję” dostępny w każdym przesłanym e-mailu z Newsletterem lub kontaktując się z Usługodawcą.

2.5. W ramach Newslettera udostępniane będą usługi i treści cyfrowe, do których dostęp Użytkownik otrzyma w sposób wskazany w mailu (np. poprzez link wymagający kliknięcia lub załącznik wymagający otwarcia), ponadto treści  informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe oraz informacje na temat materiałów udostępnianych w mediach społecznościowych, bezpłatnych i płatnych produktach, wyzwaniach, szkoleniach, aktualnych promocjach, bonusach oraz inne informacje marketingowe i handlowe dotyczące usług i treści oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.

2.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Newslettera oraz częstotliwości jego wysyłania.

 

  1. Warunki techniczne

3.1. Zapisanie się do Newslettera i korzystania z udostępnianych treści i usług cyfrowych wymaga posiadania:

1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)

2) dostępu do Internetu

3) aktywnego konta poczty elektronicznej

4) aktualnego narzędzia (oprogramowania) pozwalającego otwierać pliki w formatach, w których dostarczane są treści cyfrowe (np. avi, mov, mp3, mp4, JPG, png, PDF, mobi, pub, doc, docx, zip)

5) konta w wybranych mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram), w przypadku jeżeli dostarczane materiały będą dostępne np. na prywatnej grupie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

 

  1. Reklamacje i odstąpienie od umowy

4.1 W przypadku niezgodności udostępnianych treści z umową Użytkownik może żądać doprowadzenia do zgodności lub odstąpić od umowy.

4.2 Reklamacje można składać pisemnie, mailowo lub w inny sposób komunikacji.

4.3. Reklamacje są rozpatrywane w okresie do 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

4.4. Administrator może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową w sposób wskazany przez Użytkownika w przypadku jeśli byłoby to niemożliwe lub wiązało się z niezasadnie wysokimi kosztami.

4.5. Uprawnienia i obowiązki stron oraz szczegółowe zasady reklamacji zostały określone w szczególności w roz. 5 ustawy o prawach konsumenta.

4.6. Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia zawiadamiając o tym Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnego lub przekazanego mailem.

 

  1. Prawa autorskie

5.1. Wszystkie treści zamieszczone w Newsletterze, takie jak teksty (w tym nuty), grafiki, zdjęcia, nagrania audio, nagrania video oraz wykonania utworów muzycznych w tym ich części, są chronione prawem autorskim i stanowią własność Administratora lub innych podmiotów, które udostępniają te treści Administratorowi.

5.2. Wszelkie udostępniane przez Usługodawcę materiały Użytkownik może wykorzystywać wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron lub jednoznacznej deklaracji Usługodawcy.

5.3 W przypadku naruszenia praw autorskich Usługodawca może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia, a Użytkownik może w tym zakresie ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

 

  1. Dane osobowe

6.1. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Administratora.

6.2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;

2) Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o zgodę Użytkownika. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.

6.3. Dane Użytkownika mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby dane Użytkownika mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera, platformie społecznościowej Meta, firmie świadczącej usługi w chmurze, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

6.4. Usługodawca korzysta z programu MailPoet do wysyłki Newslettera

6.5. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki

Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailpoet.com/

6.6. W związku z RODO przysługuje Użytkownikowi prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania

danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych

osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych

osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z

prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

  1. Jeżeli Użytkownik uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,

przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku

zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 

  1. Postanowienia końcowe

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Administratora.

7.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Administratora.

7.3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy, zgodnie z obowiązującym prawem. Niemniej Administrator sugeruje wcześniej polubowne rozpatrzenie sporu lub reklamacji w drodze mediacji, poprzez zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, miejskiego/powiatowego rzecznika praw konsumenta lub organizacji statutowo zajmującej się obroną praw konsumentów. Może także skorzystać z platformy ODR służącej rozstrzyganiu takich sporów.

 

  1. Definicje

Newsletter- usługa cyfrowa polegająca na cyklicznym i regularnym dostarczaniu Usługobiorcy wiadomości (np.. emailowych) na wskazany przez niego adres email, z treściami cyfrowymi i materiałami z zakresu tematycznego wybranego przez Usługodawcę

Subskrypcja Newslettera-  zawarcie umowy pomiędzy |Usługodawcą a Usługobiorcą polegająca na przekazaniu dostępu do treści i usług cyfrowych

Usługodawca / Administrator – twórca i wydawca Newslettera, Agata Hołdyk, 43-300 Bielsko-Biała ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 20/14A, e-mail:  kontakt@agataholdyk.pl; prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą

Usługobiorca – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera

 Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);

Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych

Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;

Regulamin- dokument opisujący warunki i zasady świadczenia Usługi Subskrypcji Newslettera

Konsument– osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.